Interne klachtenregeling van Cats Advocaten

In u als cliënt(e) zijnde ontevreden bent over, of klachten heeft ten aanzien van de door ons kantoor of door één van onze advocaten geleverde dienstverlening, verzoeken wij u dit mondeling dan wel schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Zodra bij ons een klacht binnenkomt wordt deze klacht geregistreerd en zal deze volgens de hierna genoemde klachtenregeling worden afgehandeld.

Procedure

  1. Zodra een cliënt(e) op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht , dan wordt de betrokken advocaat daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en wordt de cliënt(e) gewezen op deze klachtenprocedure. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien deze niet wordt ingediend binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop de cliënt(e) kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten, dat tot de klacht aanleiding geeft.
  2. De betrokken advocaat tracht in eerste instantie samen met de cliënt(e) tot een oplossing te komen al dan niet na het raadplegen van een kantoorgenoot, die als klachtenfunctionaris fungeert.
  3. Indien er geen oplossing is bereikt zal de cliënt(e) worden uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris. De cliënt(e) wordt uitgenodigd en kan zich desgewenst laten vergezellen door een derde.
  4. De betrokken advocaat respectievelijk klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht.
  5. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd.
  6. Een verslag van het laatstgenoemde gesprek wordt schriftelijk aan cliënt(e) toegezonden.
  7. De beslissing naar aanleiding van de klacht wordt aan de cliënt(e) medegedeeld.

Wanneer in het contact met de cliënt(e) de klacht naar de mening van de cliënt(e) niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, wordt de cliënt(e) door de klachtenfunctionaris gewezen op de mogelijkheid zich te wenden tot de deken van de Orde van Advocaten te Groningen.