Familierecht

Echtscheiding

Het personen- en familierecht in de meest brede zin omvat vele gebieden, waarvan de bekendste wel de echtscheiding is met al haar rechtsgevolgen. Immers bij een echtscheiding komt veel kijken.

Boedelscheiding

Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime zullen de (gemeenschappelijke) bezittingen en schulden verdeeld dienen te worden of er moet worden afgewikkeld op basis van huwelijkse voorwaarden.

Kinderen

Zijn er minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld, waarin onder meer een zorg- en contactregeling (omgangsregeling) wordt opgenomen. Er zal bekeken moeten worden wat de behoefte is van de kinderen en wat de draagkracht is van beide ouders om in de kosten van de kinderen te kunnen voorzien. Bij wie heeft het kind zijn of haar hoofdverblijf? Dit is van belang voor de kinderbijslag en evt. de alleenstaande ouder toeslag. Kortom het is belangrijk dat dit goed bekeken wordt.

In het huidige recht zijn beide ouders belast met het ouderlijke gezag over hun kinderen. Slechts bij uitzondering kan de rechter in bijzondere omstandigheden het gezag aan één van de ouders toewijzen. 

Partneralimentatie

Afhankelijk of hier behoefte aan is zal ook moet worden gekeken worden naar partneralimentatie en of er bij de alimentatieplichtige voldoende draagkracht voor is om dit te betalen.

Overig

Voormelde zaken (op partneralimentatie na) kunnen ook aan bod komen indien sprake is van beëindiging van samenwonen. Maar familierecht omvat ook zaken als adoptie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en erkenning.

Bij Cats Advocaten denken we nuchter, maar betrokken over dit soort zaken. Weliswaar staan er ook hier altijd materiële belangen op het spel, maar daarnaast spelen menselijke verhoudingen nergens zo'n grote rol als juist binnen dit rechtsgebied. We streven dan ook altijd naar een oplossing die zulke verhoudingen zoveel mogelijk intact laat. Zo bezien we in elk geval de mogelijkheid van het 'scheiden zonder strijden'. Want als een echtpaar in goed overleg tot een oplossing kan komen, is dat beter voor iedereen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Een integere partij, die ook begrip heeft voor uw persoonlijke omstandigheden, een partij als Cats Advocaten, kan u hierbij deskundig bijstaan.

https://catsadvocatuur.nl/uploads/images/image1.jpg